Η επιχείρηση ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, που εδρεύει στην περιφέρεια Αττικής εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α΄ κύκλος». Το ποσοστό ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 100 %.

Η δράση στοχεύει στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους, καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης της επιχείρησης είναι 24.960,00 €, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 24.960,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες: Λειτουργικά έξοδα, Δαπάνες για αμοιβές τρίτων, Δαπάνες προβολής και δικτύωσης, Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων, Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου επιχειρηματία.

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

✔ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της

✔ αύξηση της κερδοφορίας της

✔ την είσοδο της σε νέες αγορές με την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών προβολής

✔ εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών

✔ ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε σημαντικά η επιχείρηση, η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας μας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.